Farm Fresh Medical Marijuana Dispensary

790 N Lake Havasu Ave

,
Lake Havasu,
AZ,
86403

Hours
Monday:10:00 am – 7:00 pm
Tuesday:10:00 am – 7:00 pm
Wednesday:10:00 am – 7:00 pm
Thursday:10:00 am – 7:00 pm
Friday:10:00 am – 7:00 pm
Saturday:10:00 am – 7:00 pm
Sunday:10:00 am – 7:00 pm